porno porno izle hd porno sikis

Projenin Gerekçesi

 

Çoruh Nehri Havzasındaki doğal kaynaklar, dik yamaçlar, sığ ve düşük verimlilikte toprak, az yağış, şiddetli ve uzun kışlar gibi doğa karakteristikleri nedeniyle bozulmuş ve bu bozulma yasa dışı ağaç kesimi, yanlış arazi kullanımı ve aşırı otlatma gibi insan faaliyetleriyle hızlandırılmıştır. Proje sahasında hızlı dışarı göç, kişi başına düşük GSMH, cinsiyet ayrılığı, kısıtlı gelir kaynakları ve benzeri sosyoekonomik şartlar bulunmaktadır. Ayrıca;

 

 

Doğal çevre koruma açısından, toprak muhafazası ve bozulmuş orman rehabilitasyonuna dair planlanan proje faaliyetleri ve bölgesel ayrılıkların ortadan kaldırılması için yaşamın iyileştirilmesi bileşeni önemlidir. Bu Proje iki ana bileşene odaklanmıştır ve kapasite geliştirme bileşenini hedeflenen alanların kurum personeli ile faydalanıcıları için eklemiştir, böylece Proje Kalkınma Planının doğrultusunda planlanmış ve proje çıktılarını sürdürebilmek için tedbir olarak kurumsallaştırılmıştır. Projenin etkilerinin uzun vadede bölgeden dışarı göçü de yavaşlatmaya yardımcı olması beklenmektedir.

 

Projenin yukarıda ifade edildiği gibi yöresel ve ulusal düzeyde gerekçeleri ile birlikte, gerek iklim değişikliği ve çölleşme/arazi bozulumu gibi küresel düzeydeki problemler ile de doğrudan ilişkilidir.


 


Küresel Düzeyde Analizi: 

 

Küresel düzeyde en önemli çevre problemleri arasında toprakların bozulması sonucunda oluşan çölleşme, sanayileşmenin getirmiş olduğu iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilikteki azalmalardır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler tarafından bütün devletlerin ilgisini çekmek amacıyla üç adet sözleşme hazırlanmış ve ülkemizde bunlara taraf olmuştur. Bunlar “İklim Değişikliği”, “Biyolojik Çeşitlik” ve “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmeleridir. Her üç sözleşmenin temel ortak noktaları toprakların ve doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyondur. Çölleşme ile mücadele sözleşmesinin dört temel stratejisi vardır. Bunlar, “Bozulmuş olan ekosistemlerin rehabilitasyonu, yaşam seviyesinin geliştirilmesi, yerel faaliyetler ile küresel faydalar elde etmek ve bilinç yaratmaktır. Yine dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden en önemli sorunlardan olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele  yöntemlerinin başında orman ve mera alanlarının rehabilite edilmesi ve artırılması, toprakların korunması yolu ile karbon yutakları oluşturarak yeryüzündeki karbon tutumunun artırılmasıdır. Ayrıca biyolojik çeşitlilikten bahsedilebilinmesi için öncelikle toprağın korunması gerekmektedir.

Proje uygulamaları ile doğal kaynaklar korunacak ve geliştirilecek yerel toplumunda yaşam seviyesi yükseltilmesi ile birlikte en önemli çevre problemleri olan çölleşme, iklim değişikliği ile de mücadele edilmiş ve küresel faydalar sağlanmış olacaktır.

 

Ulusal ve bölgesel düzeyde ihtiyaç analizi

 

Çoruh Nehri Havzasındaki doğal kaynaklar dik yamaçlar, sığ ve düşük verimlilikte toprak, az yağış, şiddetli ve uzun kışlar gibi doğa karakteristikleri nedeniyle bozulmuş ve bu bozulma yasa dışı ağaç kesimi ve aşırı otlatma gibi insan faaliyetleriyle hızlandırılmıştır. Bu tür insan faaliyetleri, hızlı dışarı göç, kişi başına düşük GMH, cinsiyet ayrılığı, kısıtlı gelir kaynakları ve benzeri sosyoekonomik şartlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Türkiye’deki en yüksek politika aracı, beş ekonomik ve sosyal kalkınma ekseninde gelecek nesiller için doğa ve çevre korumanın önemini belirtmektedir (Rekabeti Arttırma) ve bölgesel ayrılığın azaltılması için “Bölgesel Kalkınmanın Sağlanması” da başka bir eksendir. Doğal çevre koruma açısından, toprak muhafazası ve bozulmuş orman rehabilitasyonuna dair planlanan proje faaliyetleri oldukça önemlidir ve bölgesel ayrılıkların ortadan kaldırılması için yaşamın iyileştirilmesi bileşeni önemlidir. Bu Proje iki ana bileşene odaklanmıştır ve kapasite geliştirme bileşenini hedeflenen alanların kurum personeli ile faydalanıcıları için eklemiştir, böylece Proje Kalkınma Planının doğrultusunda planlanmış ve proje çıktılarını sürdürebilmek için tedbir olarak kurumsallaştırılmıştır. Projenin etkilerinin uzun vadede bölgeden dışarı göçü de yavaşlatmaya yardımcı olması beklenmektedir.

 

Bu arada ÇOB ile JICA tarafından Eylül 200-Ocak 2004 arasında yürütülen “Çoruh Nehrinde Katılımcı Havza Rehabilitasyonu Master Plan Çalışması (M/P)” aşağıda belirtildiği üzere Çoruh Nehri havzasının seçilmesinde 3 ana neden öne sürmektedir;

 

1. Tamamlanmış, inşaatı devam eden ve planlanan barajlar, rezervuarlara siltasyonun azaltılması için havza rehabilitasyonuna ihtiyaç duymaktadır.

 

2. Havza, zorlu topografyası ve iklimi nedeniyle Türkiye’deki en fakir ve en zarar görmüş bölgelerden biridir.

 

3. Türk Hükümetinin öncelikli politikasına göre doğal kaynakların orman köylüleri tarafından sürdürülebilir olmayan biçimde kullanımı azaltılmalıdır.

 

Aynı zamanda doğal kaynakların bozulması ve fakirlik arasındaki kısır döngüyü de incelemektedir. doğal kaynakların bozulması köylülerin düşük verimde geçinmesine neden olmakta ve bu da halkın fakirliğini artırmaktadır. İnsanlar da doğal kaynaklara daha bağımlı hale gelmekte ve bu yüzden doğal kaynaklar daha da bozulmaktadır.

 

Doğal kaynak tahribatı ve fakirlik kısır döngüsü

 

Yerel halkın ihtiyaç analizi

Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere, insan faaliyetleri doğal kaynak tahribatında önemli rol oynamaktadır, bu sebeple yerel halk şu anda tahribatın kurbanları durumunda ama aynı zamanda şartlar iyileştirildiği zaman faydalanıcı konumuna da geleceklerdir. Yerel halkın rolü, doğal kaynakların değerini muhafaza etmek için önemlidir. Bu sebeple, köylülerin sosyoekonomik durumları ile doğal kaynaklar arasındaki bağlantıyı anlamaları ve doğal kaynaklarını iyileştirmede önemli göreve sahip olduklarını bilmeleri oldukça önemlidir. Böylesine bir durumu maddeleştirirken katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi uygundur ve sürdürülebilirlik ancak bu şekilde güvenceye alınabilir. Ayrıntılı MH planlama ve tasarımı (A/T) gerçek uygulamadan önce Projedeki her bir MH için yapılacaktır. A/T süresince, köylülere yeterli bilgi verilecektir ve onlar da planlama aşamasından itibaren projeye dahil olacaklar ve böylece faydalanıcıların katımı güvenceye alınmış olacaktır.

 

Projenin doğrudan faydalanıcıları doğal kaynaklar için rehabilitasyon işlerinin yürütüldüğü köylerde yaşayan hedeflenen halktır. Genel olarak, ana geçim kaynakları, hayvancılık, tarım emekli aylığı ve yevmiyedir. M/P yoğun görüşmeler sonucunda yerel halkın sıkıntı ve ihtiyaçlarını ortaya koymuş, doğal kaynak rehabilitasyonu ve yönetimi ile yaşam/geçim iyileştirme konuları üzerine odaklanmıştır, 

 

M/P’de köylüler tarafından öne sürülen ihtiyaçlar 

 

Doğal kaynak rehabilitasyonu ve yönetimi

 

1. Yasadışı kesimlerle orman tahribatının azaltılması

2. Alternatif enerji kaynakları

3. Doğal afetlerin azalması (örn. sel, çığ, heyelan)

4. Toprak erozyonunun azalması

5. Mera kaynaklarının verimli kullanımı

6. Daha ucuz yem

 

Yaşamın iyileştirilmesi

 

1. Hayvancılıkta ve mahsullerde verimlilik ve kar artışı

2. Pazarlama desteği

3. Hayvancılık ve tarım için kredi desteği

4. Yeterli veterinerlik hizmetleri

5. Sulamanın iyileştirilmesi

6. Tarım alanında teknik ve bilgi desteği

7. Daha ucuz gübre

8. Pestisit ve hastalıklardan korunma

9. Zirai makinelerin kullanımı

10. Yeterli iş gücü

11. Yeterli uygun arazi

12. Yeterli hayvan sayısı

13. Yüksek toprak verimi

 

Bu ihtiyaçların önemi aynı zamanda fizibilite çalışmasındaki saha araştırmalarında da doğrulanmıştır. Çalıştaylara katılanlar, genellikle muhtarlar, işbirliğine oldukça açık ve Projenin uygulanması hususunda olumluydular. Bazı muhtarlar dört yıl önce M/P çalışmalarına katkıda bulunanlar, çok katkıda bulunmalarına rağmen projenin uzun süredir başlamamasından şikayetçi oldular. Bu ifadeler Proje için hala istekli olduklarını göstermektedir.

 

Proje bu ihtiyaçların çoğunu karşılayan faaliyetler içermektedir, proje bileşenleri yerel halkın ihtiyaçlarıyla ilgilidir.

 

Geçim/yaşam iyileştirme bileşenindeki faaliyetler için, Projenin ilk aşamasında potansiyel ürünlerin promosyonunun yapılması için tüm Çoruh Nehri havzasını kapsayan pazar araştırması yapılacaktır. Bunun yanı sıra, proje faaliyetlerinin ve miktarlarının ihtiyaç analizi A/T süresince her bir seçilmiş MH’de yürütülecektir. Bu araştırmalarda yaşam iyileştirme faaliyetleri için ileriye dönük talepler de açıklığa kavuşmuş olacaktır, ancak yüksek potansiyel şu anda faaliyetlerin seçilmesi için kriterlerden biridir, hepsinin ileriye dönük beklenen talepleri vardır. Örneğin, besi ve bal üretimi talebi gelecekte hala yüksek olacaktır, çünkü hayvancılık ve arıcılığın önemi bölgenin coğrafi ve doğal şartlarından gelmektedir.

 

 


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account