porno porno izle hd porno sikis

Erozyon İzleme

Ülkemizde her yıl binlerce ton toprak, erozyon nedeni ile denizlere taşınarak ya elden çıkmaktadır ya da yok olmaktadır. Ülke geneline ait değerler ortalama erozyon miktarı olarak verilmekte ve erozyonun, herhangi bir hesaplama yöntemine dayalı olarak, su havzaları, alt havzalar ve mikro havzalar ölçeğinde konumsal dağılımı bilinmemektedir. Buna bağlı olarak, potansiyel erozyon tehlikesi gösteren alanlar da tam olarak tespit edilememiştir.

 

Toprak oluşumunun çok yavaş olduğu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, 50–100 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, 1 ton ha-1 yıl-1 olarak belirlenen toprak kaybı, geri-dönüşümü olmayan bir oran olarak düşünülebilir. Türkiye su toplama havzalarında toprak kaybının bu geri-dönüşümsüz düzeyine hali-hazırda ulaşılmış ve bugünlerde, havza planlamacıları açısından, toprak bozuşum sorununun çözümlenmesi acil bir gereklilik haline gelmiştir; özellikle baraj ve gölet havzalarında, toprak erozyonuna duyarlı alanların belirlenmesi ve su toplama havzasına gelebilecek toprak miktarının tahmin edilmesi ve neticede, mümkün olan zamanlarda, toprak erozyonunun önlenebilmesi için gerekli koruma yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Toprak ve su koruma geleneğinin iyi bir şekilde yerleşmiş olduğu ülkelerde, değişik matematiksel modellerle erozyon tehlikesinin fiziksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınması ile toprak, su, topografya ve bitkisel örtü kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde planlanması mümkün olmuştur. Doğal kaynak kullanımında veya korunmasında, sürdürülebilirlik yaklaşımının temel alınması, arazi kullanım politikaları ve planlamalarının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

 

Bu çalışmada belirlenen niceliksel bir yaklaşım, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri kullanılarak,  su havzaları, alt havzaları ve mikro havzaları ölçeğinde erozyon haritaları oluşturulacak ve yıllık akarsular tarafından taşınan sediment miktarları tespit edilecektir.

 

Bu nedenlerden dolayı, bilimsel ve model tabanlı çalışmalar yardımıyla erozyon kontrol çalışmalarını planlamak, korumalı doğal kaynak kullanımını sağlamak, mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere tahmini sediment miktarlarını ve erozyon değerlerini doğruya en yakın bir şekilde tespit etmek büyük önem taşımaktadır. Su erozyonu süreçlerini fiziksel olarak iyi bir şekilde temsil edebilen ve su havzalarında sediment miktarının tespiti konusunda işlevselliğe sahip bir yöntemin uygulanması ve yöntemin gerektirdiği veri tabanlarının oluşturulması ülkemiz açısından önemli hedefler arasındadır.

 

ÇNHRP kapsamında erozyonun izlenmesi ve değerlendirilmesi ile 12 MH’da, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeoistatistik ve Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak toprak kayıpları tahmin denklemi çözülecek ve ton ha-1 yıl-1 olarak havzada su erozyonu şiddetini gösterir erozyon haritası hazırlanacaktır; koruma önlemleri planlanacaktır.

 

 

Erozyon İzleme ve Değerlendirilmesinde Kullanılacak Örnek Göstergeler ve Ölçüm Teknikleri

 

ALT FAKTÖR

ALTLIK VERİ TABANLARI

GÖSTERGELER

ÖRNEKLEME

İKLİM

Türkiye Yağış Enerjisi ve Şiddeti Verileri (Kaya, 2008; Erpul ve ark., 2009);

Meteoroloji Verileri; Sayısal Yükselti Modeli (1:25.000)

Yağış miktarı, şiddeti, enerjisi

Sahada kurulacak meteoroloji istasyonları ölçümleri

TOPRAK

Toprak Haritaları (1:25.000)

(Anonim, 1982)

Toprak yüzey örnekleri (tekstür ve organik madde)

Rastgele örnekleme

TOPOĞRAFYA

Topografik Haritalar (1:25.000)

Sayısal Yükselti Modeli (1:25.000 ya da 1:5000)

Drenaj ağı, akış yoğunluğu, Eğim uzunluğu, eğim dikliği

-

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Orman (Meşcere) Haritaları (1:25.000);

Arazi Kullanım Verileri (CORINE, 2006);

Hava Fotoğrafları; Uydu Görüntüleri (çözünürlüğü yüksek)

Vejetasyonun izlenmesi kısmında açıklanmıştır.

Deneme alanları

TOPRAK ve SU MUHAFAZASI

Havzalar Baraj Verileri (DSİ)

Proje kapsamında oluşturulacak erozyon risk haritaları

Örnek koruma yapıları ve önlemleri

SİO

Akarsu Sediment Verileri (E.İ.E.İ, 2006);

 Havza ve Akarsu Verileri (DSİ)

Proje kapsamında oluşturulacak erozyon risk haritaları

Kurulacak sediment istasyonlarında noktasal ölçümler

YILLIK TOPRAK KAYIPLARI

Akarsu Sediment Verileri (E.İ.E.İ, 2006)

Proje kapsamında oluşturulacak erozyon risk haritaları

-

 

 

 


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account