porno porno izle hd porno sikis

Proje Tarihçesi

Türkiye'de havza bazlı ilk çalışmalar; erozyon ve ağaçlandırma projeleri sel ve taşkın zararlarının azaltılması ve bu yolla mevcut barajların güvenliğinin sağlanması düşüncesi ile başlatılmıştır. Yukarı su havzalarında ilk uygulamalar toprak erozyonunun azaltılması, su akış rejimini düzenleyen tesisler ve ağaçlandırmalar olarak yapılmıştır. Bu arada doğal bitki örtüsünün korunması, mera alanlarında otlatmanın düzenlenmesiyle birlikte havzada yaşayan insanlara çeşitli destekler sağlanmıştır. Odun tüketiminin azaltılması amacıyla konutlarda yalıtımın artırılması tedbirleri geliştirilmiştir.

 

Birinci kuşak havza rehabilitasyon projesi olan ve Dünya Bankası destekli Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi'nde entegre katılımcı yaklaşım biçimi benimsenmiş ve yöre halkı ile birlikte devletin ilgili tüm birimlerinin birlikte çalıştığı proje yaklaşımı uygulanmıştır. Bu çalışmaların tamamı havzanın yukarı kısımlarını hedeflemiştir.

 

Doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonu hedef alınmış ve hedefe ulaşmak için yörede yaşayan halkın yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan gelir artırıcı faaliyetler ile halkın doğal kaynak korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda eğitilmesi çalışmalarına yer verilmiştir. Yörede yaşayan insanlar eğitilirken ilgili kurumların kapasitelerinin artırılması da hedeflenmiştir.

 

İkinci kuşak entegre havza rehabilitasyon projesi olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi'nde havzanın tamamı dikkate alınarak seçilen mikro havzalarda doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonu ile gelir artırıcı faaliyetlerin entegrasyonu hedeflenmiştir. Halkın eğitimi ile birlikte ilgili kurumların kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Sürdürülebilir havza yönetiminde hayvansal faaliyetler ile tarımsal alanlarda kullanılan gübre ve pestisit kullanımından kaynaklanan yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirliliğinin azaltılarak dolayısı ile denizlere besleyici maddelerinin taşınmasının azaltılması planlanmıştır. Su kirliliğinin izlenmesi, organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, bu çalışmaların ülke geneline yaygınlaştırılması ve AB nitrat direktifinin uygulanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ise; Ülkenin farklı özelliklerine sahip bir bölgesinde önceki projelere benzer bir proje olup, bütün bu faaliyetlerin yanı sıra fosil yakıtların ve odunun yakıt olarak kullanımının azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ve küçük ölçekli hidroelektrik sistemlerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi hedeflenmiştir.

 

Havzadaki şiddetli erozyon sebebiyle, tamamlanmış, inşaatı devam eden ve planlanan baraj rezervuarlarının kısa sürede dolma ve ekonomik Ömürlerinin azalması riski güçlü bir şekilde vardır. Bundan dolayı bölgede havza rehabilitasyon çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.

 

Proje yöresel ve ulusal düzeyde gerekçeleri ile birlikte, gerek iklim değişikliği ve çölleşme/arazi bozulumu gibi küresel düzeydeki problemler ile de doğrudan ilişkilidir.

 

 


Çoruh Nehri Havzası

 

Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22’si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık 432.000 olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62’si (286.000) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi “orman köyü” dür.

 

Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması olduğu bilinmektedir. Bununla beraber, sınırlı istihdam fırsatları ve tarım ve hayvancılığın düşük verime sahip olması nedeniyle bölge ülkedeki en fakir bölgeler arasındadır. Kırsal fakirlik ile doğal kaynak tahribatı arasındaki kısır döngü sorunların en başında gelmektedir.

 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt’ta 2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

Proje 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

 

Proje Orman Genel Müdürlüğü’nün (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK’ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.

 

Havza seçimi kriterleri 

 

 

      

         

 

 

Havza: 

 

 

 

Mikrohavza: 

Drenaj ağının her bir ayrılan kolu ile sınırlanmış, üzerine düşen yağış sularının yer altı ve yüzeysel olarak ana kola ulaştığı, içbükey topoğrafik yapıya sahip arazi parçasına denir.

 

Alt havza:

Su akış yönleri ve drenaj ağı parçaları yardımıyla sınırları belirlenen mikrohavzaların bütününe ise alt havza denir.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account